Zorgbeleid

Het VTI is een school voor denkers, durvers en doeners, waar technici zich thuis voelen. Deze missie kan in een open en dynamische sfeer voortdurend geschreven en herschreven worden door allen die bij het VTI betrokken zijn.

Deze missie steunt op drie pijlers:

 1. de leerling staat centraal,
 2. de medewerkers maken het verschil,
 3. regionale verankering.

GOK-beleid

Onze school heeft een traditie als zorgende school, met aandacht voor de groeimogelijkheden van elk individu en aandacht voor betrokkenheid. De streefdoelen uit het pedagogisch project van onze school zijn geen dode letter gebleven. Dit blijkt uit de inventarisatie van de verschillende al lopende initiatieven die we maakten naar aanleiding van de beginsituatieanalyse bij het opstarten van onze GOK-werking.

Met de extra middelen (10 u. in de eerste graad en 10 u. in de bovenbouw) die we ter beschikking krijgen in het kader van gelijke onderwijskansen, willen we, in de mate van het mogelijke, proberen om:

 • initiatieven die al lopen te structureren en te optimaliseren;
 • nieuwe acties te ondernemen.

De acties moeten als doel hebben de leeromstandigheden van alle leerlingen te optimaliseren. Daarnaast kunnen we ook werken aan specifieke maatregelen voor leerlingen met leer- of ontwikkelingsstoornissen.

Het is van belang dat we zoveel mogelijk actoren bij het GOK-beleid betrekken: de beleidscel, leraars en opvoeders, alsook het CLB, de ouders, de leerlingen en externen. Alleen zo kunnen we tot een degelijk en efficiënt GOK-beleid op onze school komen.

Doelstellingen

Onderzoek van schoolse factoren, omgevingsfactoren en bevraging van CLB, ondersteuners, collega’s, ouders en leerlingen, resulteert in volgende twee thema’s:

 1. Preventie en remediëring: van ontwikkelings- en leerachterstanden in de eerste graad tot studie- en gedragsproblemen in de bovenbouw.
 2. Doorstroming en oriëntering

Het bepalen van de doelstellingen waarrond we zullen werken, zal gebeuren:

 • via de resultaten vanuit onderzoek,
 • via de resultaten van de enquêtes,
 • uit gesprekken met leerlingen, collega’s, ouders en externen,
 • in samenspraak met de beleidscel.

Hoewel het de bedoeling is om vooral te werken aan de doelstellingen van de twee gekozen thema’s, kunnen en mogen we niet blind zijn voor andere noden.
We wensen ons voldoende flexibel op te stellen om hierop in te spelen.