Zorg- en leerbegeleiding

Het VTI van Ieper is een leer- en leefgemeenschap waar medewerkers samen met jongeren en andere actoren, krachtige en boeiende leeromgevingen voor opleidingen
secundair technisch en beroepsonderwijs willen creëren.

Enkele van onze belangrijkste concrete streefdoelen daarbij zijn:

 • maximale ontwikkelingskansen aan alle leerlingen bieden;
 • extra aandacht aan leerlingen met studieproblemen schenken door ruimte te maken voor persoonlijk contact, remediëring en begeleiding in een sfeer van
 • wederzijds respect;
 • zorgen voor leerlingengericht en efficiënt onderwijs waarbij ‘leren leren’ een belangrijke rol speelt;
 • bevorderen van de slaagkansen van de leerlingen door een intensieve begeleiding bij de studiekeuze en een optimale (her)oriëntering.

Onze school heeft een traditie als zorgende school, met aandacht voor de groeimogelijkheden van elk individu. De streefdoelen uit het pedagogisch project van
onze school zijn zeker geen dode letter gebleven. Dit blijkt uit de inventarisatie van de verschillende al lopende initiatieven die we maakten naar aanleiding van de
beginsituatieanalyse bij het opstarten van onze GOK-werking.

Met de extra middelen (27 uur) die we ter beschikking krijgen in het kader van gelijke onderwijskansen, willen we:

 • initiatieven die al lopen structureren en/of optimaliseren;
 • nieuwe acties ondernemen.

De acties die we ondernemen, moeten als doel hebben de leeromstandigheden van alle leerlingen te optimaliseren. Daarnaast werken we ook aan specifieke
maatregelen voor leerlingen met leerstoornissen.

Het is van belang dat we zoveel mogelijk actoren bij het GOK-beleid betrekken. De directie, leerkrachten en opvoeders maar ook het CLB en de ouders zouden de
GOK-acties moeten ondersteunen en helpen dragen. Alleen zo kunnen we tot een degelijk en efficiënt GOK-beleid op onze school komen.

Wij willen aan volgende twee thema’s werken:

 • preventie en remediëring

– van ontwikkelings- en leerachterstanden voor de eerste graad
– van studie- en gedragsproblemen voor de bovenbouw

 • doorstroming en oriëntering voor de eerste graad
 • oriëntering bij instroom en uitstroom voor de bovenbouw

Het bepalen van de doelstellingen waarrond we zullen werken, zal gebeuren:

 • via de resultaten van de enquêtes;
 •  in samenspraak met de directie.

Hoewel het de bedoeling is om vooral te werken aan de doelstellingen van de twee gekozen thema’s, kunnen en mogen we niet blind zijn voor andere eventuele noden.
Uit de bevraging van de leerlingen blijkt dat zij vinden dat ze betere punten behalen als ze zich goed voelen op school. Het welbevinden van onze leerlingen verhogen,
moet dus de kerntaak zijn, niet alleen van het GOK-team, maar van de hele school.

 
TEAMLEDEN
 • Annemie Blomme ( annemie.blomme@smsi.be)
 • Christophe Gryson  (christophe.gryson@smsi.be)
 • Virginie Vermeersch (virginie.vermeersch@smsi.be)
 • Marieke Sarazin (marieke.sarazin@smsi.be)
 

THEMA’S

 • preventie en remediëring

– van ontwikkelings- en leerachterstanden voor de eerste graad
– van studie- en gedragsproblemen voor de bovenbouw

 • doorstroming en oriëntering voor de eerste graad
 • oriëntering bij instroom en uitstroom voor de bovenbouw

 

 
ACTIES
 • ‘Leren leren’
 • Week- en studieplanners
 • Wrts (overhoorprogramma vnl. om Frans en Engelse woordenschat te oefenen)
 • Remediëring Nederlands en wiskunde in 1B en remediëring Nederlands in BVL
 • Spellingwijzer voor alle leerlingen
 • Fiches wiskunderegels voor leerlingen met wiskundeproblemen
 • Woordenlijsten Frans en Engels voor leerlingen dyslexie en DCD
 • Infoweekend 12-jarigen: persoonlijk rondleidingen
 • Infostand open dag en persoonlijke rondleidingen
 • Infoavond overgang eerste naar tweede en tweede naar derde jaar
 • Begeleiding van leerlingen met een leerstoornis en/of ontwikkelingsachterstand
 • Zorgbeleid
 • Eerste hulp bij dyslexie (Frans)
 • Wat-heb-ik-nodig-in-…-lijsten
 • Afsprakenblad ‘Magda & Dannie’
 • Vervoermap
 • Gekleurde mappen per vak in 1B
 • Gekleurde lessenroosters in 1B